Panoramica cadro lugano switzerland anti aging. „STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”, Nr. 4, Decembrie 2017

Lista de propuneri pentru noi membri AOSR - Academia Oamenilor ...

Variabilitatea scurgerii maxime în bazinul hidrografic Huşniţa The cross border Park of Prespa. Parcul transnaţional Prespa.

Lista de propuneri pentru noi membri AOSR - Academia Oamenilor ...

Programul pentru sprijin şi cooperare transfrontalieră şi pentru dezvoltare locală durabilă în ariile protejate ale lacurilor Ohrid, Marele Prespa şi Micul Prespa …………………………………………………. It displays the character of a large km and asymmetrical depression located between the Şureanu and the Metaliferi Mountains and it is longitudinally drained by the Mureş. The asymmetry was triggered by the continuous rightward movement of the Mureş towards the Metaliferi Mountains and thus, the entire terrace system remained on the left.

To their formation, there contributed numerous tributaries of the Mureş springing from the Şureanu Mountains and this is why, locally, the fragments of terraces present variable relative elevations. Generally, there are levels, the highest terrace being located at about meters meters absolute altitude.

It develops only at the large ends of the main hilly summits, but it is much constant than other lower terraces. It represents a prolonged moment of relative stability when the geomorphologic pattern of the entire couloir was established. Key words: fluviatile terraces, terrace plain, hilly couloir, piedmont summits Cuvinte cheie: terase fluviatile, câmpie de terrase, culoar deluros, culmi piemontane 1. General features of the couloir.

Its position and 1. Caracterele generale ale culoarului. Poziţia şi dimensions, the features of its genesis and evolution, dimensiunile, particularităţile genezei şi evoluţiei, its past and present functions, all these make the funcţiile trecute şi actuale fac din Culoarul Orăştiei o Orăştie Couloir a geomorphologic unit strictly unitate geomorfologică precis delimitată şi cu delimited, as well as a first order geographical caractere care o desemnează ca individualitate individuality.

Starting with the Miocene, it geografică de prim ordin. A funcţionat în permanenţă, permanently functioned and acquired new adăugându-şi din Crema ten mixt cerave până în prezent caractere noi geomorphologic and functional characters as a unit geomorfologice şi funcţionale, ca unitate între două between two important divisions of the Carpathians, mari diviziuni ale Carpaţilor, reprezentând ceva mai representing more than any other well-shaped mult decât oricare dintre străpungerile transversale — transversal crossing within the Carpathian area, either suficient de bine conturate — ale Carpaţilor — defilee defiles or couloirs.

This is because it displays the sau culoare. Aceasta pentru că are caracterele unei features of a depression and not only of a simple valley depresiuni şi nu numai ale unei simple văi — rezultat generated by the action of a torrent, even if it is very numai al acţiunii unui organism hidrografic —, fie ea large and long-time evolved. As compared to the chiar foarte largă şi îndelung evoluată.

În raport cu neighbouring mountains it is a depression, partly hilly, munţii de alături este o depresiune crema antirid panoramica cadro lugano switzerland anti aging ten mixt în parte deluroasă that links the Transylvanian Plateau to the Strei and — care face legătura între Podişul Transilvaniei şi Haţeg Depressions.

Its location within the mountain area, at the contact Situarea în ansamblul muntos la întâlnirea a două between two large Carpathian units at which we can mari unităţi carpatice la care se poate adăuga şi cea add the third unit, in the West, furtherer — the Cuvintele cu litere se încrețesc de-a treia unitate, în vest, dar ceva mai depărtată — Ruscă Mountainsits permanent link and even the Munţii Poiana Ruscălegătura permanentă şi chiar common genesis and evolution with the Transylvanian unitatea de geneză şi de evoluţie cu Bazinul Basin allowed its different analysis and characterization.

Transilvaniei au permis judecarea şi caracterizarea lui Its eastward opening and close links with the în mod diferit. Deschiderea şi legăturile strânse spre depressions located in the southwest of Transylvania, est cu depresiunile din sud-vestul Transilvaniei, the geomorphologic resemblance with the area located asemănarea morfologică cu ceea ce există la est de East of the Sebeş River as an accurate illustration of the Sebeş ca reflectare fidelă a condiţiilor geologice şi de geological and evolution conditions made the entire evoluţie a făcut ca întregul culoar să fie privit, în 1 The Geography Institute of the Panoramica cadro lugano switzerland anti aging Academy, Bucharest 2 I.

Caragiale National College, Bucharest 5 couloir be firstly seen as a western prolongation of the primul rând, nu ca arie intramontană, ci ca prelungire Transylvania Depression, even as a contact depression vestică a Depresiunii Transilvaniei, chiar ca belonging to the external circum-Transylvanian sub- depresiune de contact sau câmpie piemontană Carpathian hilly area and not as an inter-mountain area aparţinând ariei deluroase subcarpatice Geographical Monography of the Romanian P.

Even when it was Române,p. Dar şi atunci regarded an inter-Carpathian depression, it was când a fost privită ca depresiune intracarpatică a fost considered to belong either to the Apuseni Mountains, considerat fie aparţinând Munţilor Apuseni care includ which include the Poiana Ruscă Mountains V.

Mihăilescu,fie Mihăilescu, or to the Southern Carpathians, due Carpaţilor Meridionali, ca urmare a legăturilor cu to its links with them and to all the depressions drained aceştia şi prin unitatea de formare şi alcătuire cu toate by the Strei due to the common formation and structure. În mai multe lucrări de In many geomorphology or Romania regional geomorfologie sau geografie regională a României, geography studies, the Orăştie Couloir was not probabil ca urmare a lipsei cercetărilor de detaliu şi a considered a geographical unit, probably due to the lack dificultăţilor de precizare a caracterelor specifice şi of minute research and to the difficulties of rendering its legăturilor cu unităţile din jur, Culoarul Orăştiei nu a specific characters and links with the ser anti-îmbătrânire pentru 20 de ani fost luat în discuţie ca diviziune geografică.

Unitatea units. Iar included in the large unit of the Southern Carpathians. This is why sunt orientate cu precădere spre sud. De aceea în in The Treaty of Romania Geography, vol. Constituţia geologică şi trăsăturile 2. Geological structure and morphologic features. De la început trebuie precizat că există o From the very beginning, we underline that there is a total concordanţă deplină între culoarul geologic — definit concordance between the geological couloir, defined by de răspândirea formaţiunilor miocene — şi cel the distribution of the Miocene formations, and the morfologic, adică între ceea ce a constituit în anumite morphologic one, namely between what it once momente legătura marină dintre Bazinul Transilvaniei represented the marine link between the Transylvanian şi Bazinul Mandat de percheziție anti-îmbătrânire elvețian şi depresiunea actuală localizată and the Panonian Basins and the present depression între Munţii Şureanului şi Munţii Metaliferi.

Legătura din eocen dintre cele două bazine a fost The Eocene link between the two basins interrupted in întreruptă în Oligocen, printr-o exondare care a scos panoramica cadro lugano switzerland anti aging the Oligocene because of an emergence that brought to day zi formaţiunile cretacice de la vest de Sebeş D.

Ciupagea, M. Paucă, Tr. Ichim,p.

Architecture. Restoration. Archaeology. In honorem Monica Mărgineanu Cârstoiu

Transgresiunea tortoniană a dus la established in the Miocene. The Tortonian transgression led răspândirea maximă a formaţiunilor sedimentare iar to the maximum spreading of the sedimentary formations depresiunea se înscrie întru totul pe extensiunea and the depression totally develops on them as newer acestora pentru că depozitele mai noi, sarmaţiene Sarmatian deposits Volhinian-Basarabian cover only small Volhinian-Basarabian ocupă numai câteva petice 6 areas between the Pian and the Cugir Valleys and between între văile Pianului şi Cugirului şi între valea Orăştiei the Orăştie and the Strei Valleys, while the Pliocene şi Strei, iar cele pliocene panoniene nu apar.

Aceasta Panonian ones do not appear. Spre sud, limita urmăreşte contactul dintre Southward, the limit follows the contact between the formaţiunile cristaline ale Munţilor Şureanului şi crystalline formation of the Şureanu Mountains and the formaţiunile sedimentare miocene, în lungul căreia, la Miocene sedimentary formations, along which, at the ieşirea râurilor din munte s-au format lărgiri uşoare ale foot of the mountains on the panoramica cadro lugano switzerland anti aging, there developed văilor în care s-a panoramica cadro lugano switzerland anti aging un şir de localităţi: Gânţaga, certain widening of the valleys that are proper for Boşorod, Costeşti, Sibişelul Vechi, Cucuiş, Cugir.

Only at Pianu de Sus, the alcătuit din roci ceva mai rezistente, face ca acest presence of an area made up of harder Senonian rocks contact să părăsească marginea blocului cristalin, makes the contact leave the border of the crystalline deplasându-se uşor spre nord, pe la sud de Pianu de block and move slightly northwards, South of Pianu de Sus şi Petreşti pe Sebeş.

crema antirid de zi loreal paris revitalift 50 ml remediu eficient pentru riduri după 30

Limita nordică este pusă în Sus and Petreşti on the Sebeş. The northern limit is evidenţă de denivelarea cu care versantul Munţilor emphasized by the dislevelment made by the slope of Metaliferi mai aspru şi mai fragmentat cade repede the Metaliferi Mountains harder and more fragmented până în lunca Mureşului, fără intermediul unor towards the Crema pentru fata cerave alluvial plain, as it does panoramica cadro lugano switzerland anti aging have suprafeţe nivelate, larg dezvoltate, ca în latura sudică.

Formaţiunile miocene mulează un sinclinal slab, The Miocene formations form a slow syncline, dispus longitudinal, paralel cu albia Mureşului, al cărui longitudinally disposed and parallel to the Mureş bed, flanc sudic se sprijină pe marginea blocului cristalin. Within the hills between the Orăştie Valley and flanc sudic este mai extins, lăsând un spaţiu mai larg the Strei, where this southern edge is more extended pentru desfăşurarea monoclinală a stratelor, reţeaua de leaving a larger space for the monocline development văi orientată subsecvent spre Strei, a dat naştere unor of the beds, the river system directed subsequently aliniamente de cuestă.

Dintre acestea, cel mai evident towards the Strei led to the appearance of cuestas lines. The Celelalte aliniamente se succed spre sud, cu aceeaşi other lines succeed southwards and display the same orientare, dar diminuând ca dimensiuni, proporţional orientation, but their dimension diminishes according cu reducerea ariei deluroase.

Culoarul Orăştiei are aspectul şi a fost caracterizat The Orăştie Couloir presents the aspect, and it was ca depresiune deluroasă, dar numai aproximativ o also described, of a hilly depression, but only a third treime are în adevăr, panoramica cadro lugano switzerland anti aging deluroasă cu energia really presents a hilly-characteristic fragmentation with reliefului de m.

Din acest punct de vedere, the relief intensity of meters. From this point culoarul se împarte în două sectoare aproximativ of view, the couloir is shared into two approximately egale ca întindere, dar diferite sub raportul equal sectors as development, but with different particularităţilor morfologice: morphologic features: — Între văile Sebeşului şi Romosului se desfăşoară — Panoramica cadro lugano switzerland anti aging the Sebeş and the Romos Valleys, there un panoramica cadro lugano switzerland anti aging în care relieful de terase şi albie majoră appears a sector where the terraces and the major ocupă cea mai mare parte a culoarului.

hidroliza crema anti-imbatranire dreapta politică anti-îmbătrânire a elveției

Prin modul de streambed cover most of the couloir. Due to its way of dispunere îi imprimă o asimetrie panoramica cadro lugano switzerland anti aging.

Cele mai mari înălţimi din fâşia deluroasă dinspre The highest altitudes from the hilly area located near munte se menţin între şi m Dealul Mare, the mountains oscillate dermatolog a recomandat anti-aging and meters m, Dealul Înalt, m, Lipadia, m, Dealul Dealul Mare, m, Dealul Înalt, m, Lipadia, Costenilor, mdar se ridică în dealurile dintre m, Dealul Costenilor, mbut they exceed meters Valea Orăştiei şi Strei la peste m: Cărbunaria, between the Orăştie Valley and the Strei: Cărbunaria, m, Măgura, etc.

Câteva profile transversale cu m, Măgura, etc. Some North-South transverse direcţia generală nord-sud, urmărind culmile principale cross sections, following the main prolonged summits prelungite dinspre marginea sudică, pun în evidenţă, în located southwards mainly emphasize the pronounced primul rând, asimetria pronunţată a culoarului. At the same time, they show Totodată, acestea arată nu numai înălţarea formelor not only the rising of the main forms and the high principale şi gradul înaintat de netezire a culmilor, dar levelling degree of summits, but also the considerable şi întinderea considerabilă a teraselor, veritabilă development of the terraces, a real terrace plain fig.

Pianului, Valea Cugirului, Valea Orăştiei împreună cu This uninterrupted assembly triggered the asymmetry Sibişelun ansamblu neîntrerupt care determină of the entire couloir, from Sebeş to Deva, which is asimetria întregului culoar, de la Sebeş până la Deva, reversed as compared to the one upstream Sebeş.

The number and distribution of the terraces. Numărul şi repartiţia teraselor. Mureşul The Mureş, moved northward due to the pressure of its deplasat spre nord prin presiunea mulţimii de afluenţi many tributaries on the left and to a tectonic influence, din stânga, dar şi sub panoramica cadro lugano switzerland anti aging influenţă de natură tectonică, a built an alluvial plain of kilometres wide, disposed construit o luncă largă de km, dispusă sub below the southern slope of the Vinţu and Panoramica cadro lugano switzerland anti aging versantul sudic al Munţilor Vinţului şi Munţilor Mountains; there appear only small fragments but not Săcărâmbului, în lungul căruia apar numai fragmente insignificant of terraces.

On the left bank of the reduse şi nesemnificative de terase. This part of the couloir is an Câmpul peste Drum, la Rapoltu Mare.

Catalog Perfect Tour

Această parte association panoramica cadro lugano switzerland anti aging fields and alluvial flats disposed on a culoarului este o asociere de câmpuri şi şesuri panoramica cadro lugano switzerland anti aging, a real terrace plain slightly fragmented.

They are located at a relative cele mai înalte situându-se în jur de m elevation of, m alt. Acestea se găsesc la înălţimea relativă de 80, and meters, but, because, of the variable contribution of the tributaries, there are şi m dar, ca urmare a contribuţiei different intermediary levels and modifications of the variabile a afluenţilor, de la unul la altul se găsesc elevation of the same terrace from one to another.

The Mureş is a special ca altitudine în funcţie de mobilitatea river that crosses different relief units and there can be regională şi locală şi de aportul lateral al afluenţilor. Popp established the presence of seven evoluţia văii. The Mureş system of terraces upstream its M. Popp a stabilit existenţa a şapte nivele de confluence with the Târnava, determined by N. Josan terasă, dar cea mai înaltă ajunge abia la m. Cu is quite different and it is made up of eight totul altfel se înfăţişează sistemul de terase din valea levels, the relative elevation of which resembles the Mureşului amunte de confluenţa cu Târnava elevation from the Orăştie Couloir.

Frumoase case conacale din mediul rural elvețian. Cele mai frumoase sate și orașe europene

Greater determinat de N. Josan care este format din opt differences can be noticed at the lower terraces, up to nivele cu înălţime relativă asemănătoare cu cele the altitude of meters. The terraces along the stabilite în Culoarul Orăştiei.

Diferenţe ceva mai mari Târnave are located at similar altitudes which prove se constată la terasele inferioare, până la înălţimea de the evolution of the valleys under the same m.

Terasele din lungul Târnavelor se află la morphostructural conditions. Orăştiei Couloir is inclined towards the Mureş alluvial Considerate în ansamblu se constată că podul plain, in some areas, seeming they detach or continue tuturor teraselor din Culoarul Orăştiei înclină spre each other.

„STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”, Nr. 4, Decembrie 2017

They display a typically piedmont lunca Mureşului, pe alocuri părând că se desprind sau character, especially because they are covered, se continuă unele din altele. De aceea au un caracter associated or generated by large, flat or levelled evident de terase de piemont, mai ales că sunt outfall fans.

On the right bank of the Mureş, it o dispunere în fragmente, insular, pe ambii versanţi ai 9 appears as spots only in the sector between the Culoarului Orăştiei. Pe dreapta Mureşului este Geoagiu and şi Banpotoc valleys, while on the left it is semnalată sub forma unor petice doar în sectorul more extended at the confluence with the Sebeş, where cuprins între văile Geoagiului şi Banpotocului, iar pe there can be found the settlements of Vinţu de Jos, stânga este mai extinsă la confluenţa cu Sebeşul, acolo Şibot, Turdaş, Spini etc.

crema de seara alterna anti aging

It is worth mentioning that unde şi-au fixat vetrele localităţile Vinţu de Jos, Şibot, this level of terrace goes along the Cugir to Vinerea Turdaş, Spini etc. De remarcat că acest nivel de terasă and the Orăştie where the town is located valleys and pătrunde în lungul văilor Cugirului până la Vinerea şi it is well-shaped West of the Strei River fig.

Orăştiei pe care se află oraşul şi este foarte bine The second terrace, of meters, is well evidenţiat la vest de Strei fig. On unde domină lunca sub forma unui abrupt lung de the left of the Mureş, on this terrace, there developed a circa 8 km — şi la sud de Turdaş.

Autumn hike in Switzerland -- Lugano

Pe stânga Mureşului, part of the precincts of Geoagiu town. Actually, this level is continuous conservată între Sebeş ca terasă de confluenţă şi along the Sebeş Valley as well, and displays a breadth Tărtăria. În fapt, acest nivel se menţine continuu şi în of kilometers, up to Sebeşel. A larger surface can valea Sebeşului, cu lăţimi de km, până la Sebeşel.

Căstău, în lungul văii Orăştiei. The fourth terrace, of meters, appears as a Terasa a 4-a, de m, se prezintă sub forma step fragmented by the tributaries of the Mureş on the unei trepte fragmentate de afluenţii de pe stânga left. It covers larger areas between the Sebeş and the Mureşului. This terrace is also oraşul Orăştie. Această terasă este, de asemenea, well preserved within the Orăştie basin, South of foarte bine păstrată în bazinul Orăştiei, la sud de Căstău settlement.

Southeast of Mărtineşti, panoramica cadro lugano switzerland anti aging the localitatea Căstău. În rest se prezintă sub forma unor territory of the villages of Spini, Petreni etc. The fifth terrace, of metres, is well preserved Terasa a 5-a, deeste bine păstrată la vest de West of the settlements of Sebeş and Pianu de Jos, localităţile Sebeş şi Pianu de Jos, unde are o dispunere where it is northwest-southeast disposed, between the nord-vest — sud-est, între pâraiele Cioara şi Vierea Cioara and the Vierea streams, where it is more than 6 unde se întinde pe o lungime de peste 6 km, la vest de kilometers long, West of Romoş and within the Orăştie Romoş şi în valea Orăştiei.

Fragmente din acest nivel Valley. Fragments of this level can be found on the left se regăsesc atât pe stânga Mureşului — la sud de of the Mureş, south of Mărtineşti, on the right slope of localitatea Mărtineşti, pe versantul drept al Streiului the Strei etc.

The sixth terrace, of meters, appears Terasa a 6-a, de m, se întâlneşte numai only on the left slope of the couloir, South of the pe versantul stâng al culoarului, la sud de settlements of Pianu de Sus and Sălişte, northeast localităţile Pianu de Sus şi Sălişte, la nord-est şi and northwest of Vaidei, North of Romoş, within nord-vest de Vaidei, la nord de Romoş, în bazinul the Orăştie basin etc.

The sector located South of Orăştiei etc.

Revistaforumgeografic2008 PDF

Între văile Orăştiei Between the Orăştie and the Strei valleys, this şi Streiului, acest nivel se prezintă sub forma unor level appears as 1 kilometer wide fragments. The seventh terrace, of meters, appears Terasa a 7-a, de m, se întâlneşte isolately on almost all the hills located on the left insular pe aproape toate dealurile din stânga of the Mureş.

This level is better preserved South Mureşului. Acest nivel este mai bine evidenţiat la of Tărtăria and Vaidei and on Jeledinţi Hill. A, The Orăştie Couloir. A, Culoarul Orăştiei. The eighth terrace, of meters and the Terasa panoramica cadro lugano switzerland anti aging 8-a, de m şi terasa a 9-a, de ninth terrace, of meters, are generally m, sunt înguste şi au dispunere generală narrow and South-North directed on the interfluves sud — nord pe interfluviile dintre afluenţii de pe 12 located among the tributaries on the left of the stânga Mureşului.

Între aceste două nivele de Mureş. The last level displays an obvious glacis terasă, ultimul are un evident caracter de glacis, character, being generated more by pedimentation fiind format prin procese de pedimentaţie şi mai processes and less by fluvial processes.

The first step, the higher one, appears more Prima treaptă, cea mai înaltă, deşi pe alocuri constant than the other levels, even if in some este redusă la terminaţiile lărgite ale culmilor areas, there are only the larger extremities of the principale, apare mai constant decât alte nivele.

Mai multe despre acest subiect